.

%d9%81%d9%84%d9%88%d8%a6%db%8c%d8%af-%d8%b1%d9%88%d8%b4%d9%86-%da%a9%d9%86%d9%86%d8%af%d9%87

فلوئید روشن کننده

توضیحات محصول

روشن کننده و ضد ماتي پوست

 ضد ميکروب

مواد مؤثره : روی ، عصاره بارهنگ ، عصاره زرشک

نحوه اثر: ايـن فلوئيد ، هـم دارای اثـرات ضـد ميـکروبي قـوی و هـم دارای اثـرات ضـد لـک و شفـاف کننـده برای از بين بردن جای جوش مي باشد.

روش استفادهروزی يـک بار صبح يا شب روی پوست استفاده شود .

توصيه : ايـن محصـول بـرای پيشگيری از ايجاد جوش هم بسيار منـاسب است و به تنهايي نيز در درمان آکنـه مي تواند استفاده شود .

EnglishIran