محصولات

فلوئید روشن کننده

توضیحات

روشن کننده و ضد ماتی پوست

 ضد ميکروب

مواد مؤثره : روی ، عصاره بارهنگ ، عصاره زرشک

نحوه اثر: ايـن فلوئيد ، هـم دارای اثـرات ضـد ميـکروبی قـوی و هـم دارای اثـرات ضـد لـک و شفـاف کننـده برای از بين بردن جای جوش می باشد.

روش استفادهروزی يـک بار صبح يا شب روی پوست استفاده شود.

توصيه : ايـن محصـول بـرای پيشگيری از ايجاد جوش هم بسيار مناسب است و به تنهايي نيز در درمان آکنـه می تواند استفاده شود.

EnglishIran