.

%da%a9%d8%b1%d9%85-%d8%af%d8%a6%d9%88%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%aa

کرم دئودورانت

توضیحات محصول

ضد عرق

ضد التهاب و قرمزی بعد از تراشيدن مو و بند انداختن

مواد مؤثره : نمک های آلومينيوم ، آلانتوئين

نحوه اثر: نمک های آلـومينيوم مـوجـود در کـرم قابض هستند و با تنگ کردن منافذ پوستي باعث کـاهـش تعـريق مي شـوند. آلانتـوئيـن نيـز يـک  مـاده تـرميـم کننـده و ضد التهـاب پـوستي است که عـوارض نـاشي از التهاب مانند قرمزي و خارش را التيام مي بخشد .

روش استفاده : روزی دو بار روی محل مورد نظر استفاده شود. 

EnglishIran