محصولات

کرم دئودورانت

توضیحات

ضد عرق

ضد التهاب و قرمزی بعد از تراشيدن مو و بند انداختن

مواد مؤثره : نمک های آلومينيوم ، آلانتوئين

نحوه اثر: نمک های آلـومينيوم مـوجـود در کـرم قابض هستند و با تنگ کردن منافذ پوستی باعث کـاهـش تعـريق مي شـوند. آلانتـوئيـن نيـز يـک مـاده تـرميـم کننـده و ضد التهـاب پـوستی است که عـوارض نـاشی از التهاب مانند قرمزی و خارش را التيام می بخشد.

روش استفاده : روزی دو بار روی محل مورد نظر استفاده شود. 

EnglishIran