.

%da%a9%d8%b1%d9%85-%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1

کرم لایه بردار

توضیحات محصول

لايه بردار ، صاف کننده و نرم کننده پوست

برطرف کننده پوسته های ناشي از خشکي 

مواد مؤثره : ترکيب بي نظيری از گرانول های بسيار ريز دياتومه و مواد نرم کننده

نحوه اثر: گـرانول های بسيـار ريـز دياتومه مانند يک سـمباده نـرم عمـل مي کننـد کـه هنگـام مـالش روی صورت بـاعث لايه برداری ملايم از پوست مي شوند

روش استـفاده: انگشتـان رامـرطـوب کـرده و بـه کمـک آن

کـرم را بـا حـرکت چـرخشي روی پوست مـاسـاژ دهيـد ،سپس

باقيمانده را با آب بشوييد.

EnglishIran